Nadwiślanka Nowe Brzesko - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Aktualności:
 • 2018-08-17 TERMINARZ
 • 2018-04-03 Nowy news
 • 2018-03-29 Inauguracja rundy wiosennej
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Nadwiślanka Nowe Brzesko - UKS Sygneczów 2:3
 • Piast Łapanów - Strażak Kokotów 6:3
 • Złomex Branice - Zieloni Niegowić 2:2
 • Zryw Szarów - Wolni Kłaj
 • Contra Sułków - Wilga Kożmice Wielkie 3:1
 • Czarnochowice - Wieliczanka Wieliczka 3:1
 • Błękitni Bodzanów - Piłkarz Podłęże 3:0
 •        

Kalendarium

04

10-2022

wtorek

05

10-2022

środa

06

10-2022

czwartek

07

10-2022

piątek

08

10-2022

sobota

09

10-2022

niedziela

10

10-2022

pon.

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 5 gości

dzisiaj: 155, wczoraj: 59
ogółem: 2 195 339

statystyki szczegółowe

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki drużyny

HistoriaNa początku był Nurkowski.

Tymi, którzy po pierwszej wojnie światowej popularyzowali piłkę nożną i organizowali klub piłkarski w Nowym Brzesku byli głównie wywodzący się stąd uczniowie krakowskich gimnazjum. W trakcie pobytu w szkole mieli możliwość podpatrywania rozgrywek w wielkim mieście i póżniej przekazywali to swoim miejscowym kolegom. Wśród tych praojców Nadwiślanki na pierwszym miejscu należy wymienić Feliksa Nurkowskiego. "To był człowiek, który najbardziej przyczynił się do założenia klubu w Nowym Brzesku. Pochodził stąd, a uczył się w Krakowie. Był osobą bardzo popularną, wesołą, aktywną. Angażował się w najrozmaitsze przedsięwzięcia" - wspomina nieżyjący już Zeryfin Staniszewski. Nurkowski oprócz tego, że organizował klub, należał do najlepszych piłkarzy tamtego okresu. Był napastnikiem i to właśnie jemu przypisuje się autorstwo pierwszych bramek dla Nadwiślanki. Powstałe monografie klubowe podają również nazwiska Lecha Lewandowskiego, Zygmunta Skalskiego, Stanisława Krzyka z Dobranowic, nauczycieli Stanisława Warchoła i Józefa Reraka. Ze wspomnień Zefiryna Staniszewskiego wynika, że pierwsze spotkania rozgrywano zwykłą szmacianką. Dopiero około połowy lat 20. pan Sendek z ulicy Wesołej przywiózł z Krakowa, gdzie pracował, pierwszą prawdziwą piłkę. "Jak chadzaliśmy do Hebdowa na odpust, to patrzyliśmy jak starsi grają nią na ulicy. Można powiedzieć że ulica Wesoła, była pierwszym boiskiem piłkarskim w Nowym Brzesku. Dopiero później zaczęto grać na błoniach" - opowiada.

Wozem na mecz.

O udziale w zorganizowanych rozgrywkach piłkarskich nie było mowy. Barierą były odległości, a dokładnie brak możliwości ich szybkiego pokonywania. Rozgrywano za to mecze towarzyskie, najczęśiej w niedziele i to głównie w czasie wakacji, gdy do Nowego Brzeska wracali uczniowie z Krakowa. Takich meczów odbywało się po kilka w roku. Przeciwnikami byli najczęsciej piłkarze z Proszowic, Koszyc, Kazimierzy Wielkiej czy Skalbmierza. Na meczem jeździło się wozami konnymi. To był wtedy praktycznie jedyny środek lokomocji. Zreszta do Nowego Brzeska mieli też przyjeżdżać piłkarze z położonej po drugiej stronie Wisły Bochni (Bocheński Klub Sportowy został założony w 1927 roku). Ze wspomnień jednego z nich wynika, że częściej oni byli górą, ale ze względów bezpieczeństwa lepiej było w Nowym Brzesku przegrać. Dlaczego? Ano, dlatego, że po porażce miejscowi kibice obrzucali odpływających rywali czym się dało. Co do tego ile osób przychodziło na ówczesne mecze informacje są rozbieżne. W roli sędziego występował natomiast szwagier Zefiryna Staniszewskiego, krawiec Antoni Błaszkiewicz. W końcu lat 30. drużyna z Nowego Brzeska prezentowała chyba przyzwoity poziom. Świadczy o tym zachowane zdjęcie pucharu, który Nadwiślanka miała zdobyć w 1938 roku za zwycięstwo w turnieju z udziałem Polonii Kazimierza Wielka, Victorii Skalbmierz i Szreniawy Koszyce.

Z Madejskim w bramce.

Wybuch II wojny �wiatowej na jaki� czas zepchn�� na dalszy plan rozgrywki, w tym rozgrywanie mecz�w pi�karskich. Zreszt� cz�� z zawodnik�w zosta�a powo�ana pod bro�. Po powrocie wielu z nich w��czy�o si� w dzia�alno�� ruchu oporu. Z czasem �ycie wr�ci�o do � co prawda okupacyjnej � normalno�ci na tyle, �e rozgrywanie pojedynk�w pi�karskich wznowiono. Zreszt� gr� w pi�k�, jako zaj�cie formalnie zakazane (w praktyce Niemcy cz�sto patrzyli na to przez palce), r�wnie� traktowano jako pewien przejaw oporu wobec okupanta. Co ciekawe to w�a�nie w okresie II wojny �wiatowej zawodnicy z Nowego Brzeska mieli okazj� mierzy� si� ze �wietnymi dru�ynami krakowskimi, a na ich boisku go�cili nawet reprezentanci kraju. W Nowym Brzesku warunki do rozgrywania konspiracyjnych spotka� by�y sprzyjaj�ce z dw�ch powod�w. Po pierwsze w miejscowo�ci po�o�onej z dala od krakowskiej metropolii, uczestnicy mecz�w mniej byli nara�eni na ryzyko wpadki i ewentualne represje. Po drugie komunikacj� z Krakowem u�atwia�y kursuj�ce po Wi�le statki. Takim to w�a�nie �rodkiem lokomocji latem 1942 roku dotarli do Nowego Brzeska pi�karze Wis�y Krak�w � �wcze�ni zdobywcy �konspiracyjnego mistrzostwa Krakowa�. Na nowobrzeskim stadionie pojawili si� wi�c zawodnicy wybitni. Bramkarz Jerzy Jurowicz, Tadeusz Legutko, Mieczys�aw Gracz i Mieczys�aw Balcer. W tej sytuacji Nadwi�lanka sta�a na straconej pozycji, cho� i w tym zespole wyst�pi�o go�cinnie kilku �wietnych zawodnik�w. Na pierwszy plan wysuwa si� niew�tpliwie bramkarz Edward Madejski, kolejna legenda polskiego futbolu. W meczu z Wis�� nowobrzeski klub zasilili poza tym dwukrotny przedwojenny reprezentant Polski w barwach Cracovii J�zef Korbas, jego klubowy kolega Tomasz �uwa�a oraz by�y wi�lak Franciszek Gierczy�ski. Pi�karze Wis�y wygrali to spotkanie 5:0. Takich wizyt krakowskich dru�yn a nowobrzeskim boisku by�o wi�cej. W czerwcu 1943 roku ponownie zago�ci�a tu Wis�a wygrywaj�c tym razem 7:1. Jedynego gola dla Nadwi�lanki zdoby� samob�jczym strza�em, wyst�puj�cy go�cinie w barwach Wis�y Lucjan Krzyk. Wprawdzie Alfred Bednarski, opieraj�c si� na ustnych relacjach, wspomina o zwyci�stwie 1:0 nad Cracovi� i 1:1 z Garbarni�, ale nie s� to wiadomo�ci potwierdzone, ani w �aden spos�b udokumentowane.

Jubileuszowy triumf.

W lipcu 1946 roku zorganizowano turniej lokalnych rywali w Proszowicach. Okazj� by�o 30 lecie Proszowianki. Opr�cz gospodarzy do udzia�u w zawodach zaproszono Bronowiank�, S�omniczank� i Nadwi�lank� Nowe Brzesko. W spotkaniach p�fina�owych Proszowianka pokona�a 6:0 Bronowiank� a Nadwi�lanka rozgromi�a 7:1 S�omniczank�. Fina� turnieju odby� si� 22 lipca. Mecz zako�czy� si� niespodziewanym zwyci�stwem go�ci 3:1 dzi�ki bramkom Alfreda Palm�czy�skiego, Mieczys�awa Guzika i W�odzimierza Kucharskiego.

A czas p�ynie ...

Podobne turnieje i potyczki towarzyskie a� do po�owy lat 50. wype�nia�y kalendarz zawodnik�w Nadwi�lanki. Barier�, kt�ra nie pozwala�a bra� udzia�u w zorganizowanych rozgrywkach by�y finanse i zwi�zane z tym problemy transportowe. W ko�cu lat 40. Nadwi�lanka podobnie jak wi�kszo�� klub�w wiejskich zosta�a wcielona do Zrzeszenia Ludowe Zespo�y Sportowe. Skr�t LZS przed nazw� klubu b�dzie obowi�zywa� przez nast�pnych kilkadziesi�t lat. Zdarza�o si� r�wnie�, �e w szeregach Nadwi�lanki pojawia�y si� prawdziwe pi�karskie gwiazdy. W po�owie lat 50. w pojedynku towarzyskim z Victori� Skalbmierz w Nadwi�lance wyst�pi� Kazimierz Trampisz. As bytomskiej Poloni, mistrz Polski z 1954 roku i 11-krotny reprezentant Polski przes�dzi� o tym, �e go�cie wygrali w Skalbmierzu 6:2.

Pocz�tki za mg��.

Niestety mimo poszukiwa� nie uda�o si� ustali� z ca�� pewno�ci� ustali�, w kt�rym roku dru�yna Nadwi�lanki zosta�a w��czona do regularnych rozgrywek pi�karskich. Tymczasem to jedna z najwa�niejszych dat w dziejach klubu. Na pewno jednak faktem jest, �e zg�oszenie do rozgrywek spowodowa�o, �e Nadwi�lanka sta�a si� klubem z prawdziwego zdarzenia. Co do tego, kiedy to nast�pi�o, wszyscy raczej zgodnie wskazuj� drug� po�ow� lat 50. R�nice dotycz� konkretnego roku. Nadwi�lanka wyst�powa�a w C klasie oko�o pi�ciu sezon�w. Zesp� w sezonie 1964/1965 wchodzi do B klasy. Jak si� okaza�o w tej lidze zesp� b�dzie gra� bez przerwy przez 21 lat.

Cios ...

Po 21 latach zesp� dotkn�a degradacja. Pierwsza w historii klubu. Przyczyn spadku by�o wiele. Dru�yna nie mia�a trenera. Fatalnego stanu nie m�g� odmieni� ma�y sukces osi�gni�ty w roku 1985, kiedy to Nadwi�lanka, po zwyci�stwie w finale 2:1 z Puszcz� Niepo�omice, wygra�a turniej o Puchar Ziemi Krakowskiej Ludowych Zespo��w Sportowych. 21 Lipca 1985 roku Nadwi�lanka pokona�a LZS �mi�owice 2:0 i wygra�a Igrzyska Mieszka�c�w Wsi. Nie zawsze jednak udawa�o si� zwyci�a�. W lipcu 1987 pi�karze Nadwi�lanki musieli uzna� wy�szo�� T�czy �winiary, kt�ra rozgromi�a gospodarzy a� 4:0. Nadwi�lanka zaj�a drugie miejsce dzi�ki pokonaniu Wis�y �mi�owice 1:0. W latach 80. obowi�zki prezesa pe�ni Ignacy Zawartka (junior), kt�ry od czasu do czasu wyst�powa� na boisku.

Na dnie.

Lata 80 . ubieg�ego wieku przynios�y Polsce kryzys gospodarczy. W drugiej po�owie tej dekady w do�ku znalaz� si� r�wnie� sport w rejonie Proszowic. Wszystkie tutejsze dru�yny znalaz�y si� w C klasie. Sezon 1990/1991 pi�karze z Nowego Brzeska zako�czyli na trzeciej lokacie.

Od B klasy przez Okr�g�wk� do A klasy.

W sezonie 1991/1992 zesp� awansowa� do B Klasy. Filarem dru�yny sta� si� Dariusz Oraczewski � wychowanek Hutnika Krak�w. Zesp� postanowi� r�wnie� z wielkim hukiem wr�ci� do B klasy i zdobywaj�c 34 punkty awansuj�c pierwszy raz w historii klubu do A klasy. W 1993 roku funkcje prezesa obejmuje Jacek Zawartka. Zesp� w klasie A sp�dza trzy sezonu. W 1996 roku pi�karze osi�gaj� najwi�kszy sukces w historii klubu. W przysz�ym sezonie Nadwi�lanka powalczy w Klasie Ork�gowej!. Niestety pi�karze z Nowego Brzeska nie sp�dzili zbyt du�o czasu w V lidze spadaj�c po trzech sezonach. Od tej pory klub gra w A klasie a� do dzisiaj. Najbli�ej awansu Nadwi�lanka by�a w sezonie 2000/2001 kiedy to w finale turnieju bara�owego �Dum� Nowego Brzeska� wyeliminowa� Tramwaj Krak�w. 25 Pa�dziernika powsta� blog klubowy na kt�rym pojawiaj� si� cykliczne foto-relacje ze spotka�. W 2006 roku dru�yna obchodzi�a 85 lecie klubu. W trwaj�cym sezonie dru�yna Paw�a Tomany zajmuj� 3 miejsce w ligowej tabeli.


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Nadwiślanka Nowe BrzeskoUKS Sygneczów
Nadwiślanka Nowe Brzesko 2:3 UKS Sygneczów
2018-09-01, 17:30:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 4
Nadwiślanka Nowe Brzesko 2:3 UKS Sygneczów
Piast Łapanów 6:3 Strażak Kokotów
Złomex Branice 2:2 Zieloni Niegowić
Zryw Szarów Wolni Kłaj
Contra Sułków 3:1 Wilga Kożmice Wielkie
Czarnochowice 3:1 Wieliczanka Wieliczka
Błękitni Bodzanów 3:0 Piłkarz Podłęże

Zegar

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 5
Wieliczanka Wieliczka - Contra Sułków
Piłkarz Podłęże - Piast Łapanów
UKS Sygneczów - Czarnochowice
Wilga Kożmice Wielkie - Zryw Szarów
Wolni Kłaj - Złomex Branice
Zieloni Niegowić - Błękitni Bodzanów
Strażak Kokotów - Nadwiślanka Nowe Brzesko

Najnowsza galeria

Nadwiślanka - Wiarusy 7-2
Ładowanie...

Losowa galeria

Wiarusy Igołomia - Nadwiślanka Nowe Brzesko
Ładowanie...